Projekti za za označavanje objekta sa uslugom pribavljanja dozvole 

Dokumentacija za postavljanje reklame (dozvole za reklame, projekti za postavljanje reklama)

Metaling Vam nudi kompletnu projektnu dokumentaciju za postavljanje reklame koji je izrađen u skladu sa „Pravilnikom o tipu, veličini, uslovima i postupku za postavljanje objekata i sredstava za oglašavanje na teritoriji grada Beograda“ ("Sl. list grada Beograda" br. 29/2007, 34/2009, 16/2010, 44/2014) koji je važeći dokument koji reguliše ovu oblast.

Često dolazi do nerazumevanja, pa tako, firmu ne treba mešati sa nazivom lokala jer to su potpuno različite stvari. Firma mora da sadrži poslovno ime, podatke o načinu poslovanja, adresu, ime vlasnika, tj. podatke koji se nalaze na pečatu. Te podatke ugostitelji uglavnom postavljaju na vratima objekta. Sve preko toga je reklama.

Odobrenje za reklamu veličine do dva kvadrata izdaje opština, dok se odobrenje za reklamu preko dva kvadrata dobija od Gradskog sekretarijata za saobraćaj. Plaćanje takse za reklamu je obavezno, a cena se ne menja u zavisnosti od veličine reklame.

Na osnovu priložene dokumentacije, od koje je najvažnija projektna dokumentacija Opština izdaje odobrenje za postavljanje reklame.

Plaćanje se vrši u Upravi za prihode grada, a cena zavisi od zone u kojoj se objekat nalazi. Sadržaj i tip reklame (neonsko svetlo ili LED) ne utiče na iznos takse.
Dozvola za postavljanje reklame se dobija u opštini u kojoj se nalazi ugostiteljski objekat, u odeljenju za komunalne delatnosti, zaštitu životne sredine i koordinaciju investicionog projekta, odsek za upravne poslove.

 

                    projektovanje reklamaprojekat za dozvole

 

Projekat reklame dostavljamo u tri primerka, zapečaćen sa potvrdom i izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli.

Projekat za reklamu sadrži tehnički opis, tehničke crteže, statički proračun i dokaz nosivosti i stabilnosti odgovarajućeg konstruktivnog rešenja nosača sredstava za oglašavanje sa detaljima montaže nosača sredstava na objekat i montaže sredstava za oglašavanje na nosač i projekat elektroinstalacije za osvetljenje i prosvetljenje sredstava za oglašavanje.

U slučaju da se objekat otvara u zaštićenoj zoni ili se postavlja reklama na već zaštićenom objektu potrebna je saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika. Pored ove potrebne su i druge saglasnosti za izdavanje odobrenja u zavisnosti od tipa i mesta gde se nalazi ili postavlja objekat npr. organa nadležnog za protivpožarnu zaštitu, organa za vazdušni saobraćaj i dr.

Za pokretanje postupka pribavljanja saglasnosti i dozvole za reklamu, neophodno je da klijent dostavi sledeću dokumentaciju:

1.    Pravni osnov vlasništva (vlasnički list ili ugovor o zakupu nad objektom)

2.    Izvod iz registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre

3.    Kopija poslednjeg plaćenog računa za električnu energiju

4.    Punomoćje za lice koje zastupa klijenta u procesu pribavlja dozvole